Disclaimer

Nobel Country Gite

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Luc Hindryckx

Luc Hindryckx is een eenmanszaak (vennootschapsvorm) met zetel te Koekelare en ingeschreven in het KBO onder het nummer BE 0674.196.421 

U kan Luc Hindryckx steeds bereiken per telefoon (+32 (0)51 69 82 78) of per mail (info@nobel-country-gite.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de hierna bepaalde voorwaarden bestemd voor het gebruik van de website evenals met de cookie policy en de privacyverklaring op huidige website.

1. Definities  

Website: De website gehost onder www.nobel-country-gite.be
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.
Interactief gebruik: Elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.
Niet-interactief gebruik: Elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd dus bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website.  

2. Inhoud van de website  

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met private inhoud. Het openbaar gedeelte bevat algemene informatie over de diensten en updates van Luc Hindryckx is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen. Het private gedeelte is voorbehouden voor de houders van een login en een wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot het CMS (customer management system).  

De inhoud van deze website is slechts informatief.  

De inhoud van de website (weblinks inclusief) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  

3. Uitgever van de website 

De uitgever van de website is:
Luc Hindryckx
Sterrestraat 156
8680 Koekelare

4. Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud  

Luc Hindryckx heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. Luc Hindryckx kan echter niet de juistheid van alle informatie op haar website garanderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten  

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Luc Hindryckx of andere eventuele rechthoudende derden. Behoudens schriftelijke toestemming door één van de bestuurders van Luc Hindryckx is het verboden om de informatie op deze website te kopiëren.  

6.  Beperking van aansprakelijkheid  

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan bepaalde persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als een specifiek, persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.  

Luc Hindryckx doet haar best opdat de op de website ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en actueel zou zijn. Ondanks deze inspanningen kan het evenwel zijn dat bepaalde onjuistheden opduiken. Indien dit het geval is of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, belooft Luc Hindryckx in elk geval zo snel als mogelijk het nodige te zullen doen om dit probleem op te lossen en eventuele onjuistheden weg te werken.  

Luc Hindryckx geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking van de website, de tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor eventuele schade voortvloeiend uit een (niet-)interactief gebruik van de website en de daarop terug te vinden informatie.  

Luc Hindryckx kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.  

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Luc Hindryckx wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de op die websites beschikbare informatie.  

Het feit een link naar een derde website te creëren of toe te laten dat een derde op zijn website een link opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat Luc Hindryckx op welke wijze ook de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u wel steeds de beheerder van de website contacteren per telefoon (+32 (0)51 69 82 78) of per mail (info@nobel-country-gite.be)

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de gebruiker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de gebruiker voormelde informatie niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina’s en kennis te nemen van de daarop gepubliceerde informatie.  

Sommige delen of pagina’s van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina’s van de website waarop ze betrekking hebben, tenzij ze minder streng zijn opgevat.  

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen die gebeurlijk zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde hoven en rechtbanken van Gent, afdeling Brugge bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Luc Hindryckx behoudt zich het recht voor om de hiervoor genoemde voorwaarden en stellingen op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zodat bij elk bezoek aan onze website geadviseerd wordt om één en ander na te kijken.